Thumb c569415f0610d8ac92f240cce798a541eac97aab
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Hersenstichting Nederland

Ik collecteer voor:

1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Dit moet stoppen. Want een hersenaandoening zet je leven op z’n kop. En vroeg of laat raakt het ons allemaal. Help ons hersenen gezond te houden. Door te collecteren zamelen we geld in voor belangrijk hersenonderzoek, betere voorlichting en betere zorg.
Tikkie
1773

donaties

€ 21.140

ingezameld