Thumb b8849ed0c557f32fe881f6d1d754806abaee0f5f
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Marjan Buning

Ik collecteer omdat:

Ik heb een symptomatische Arachnoïdale Cyste en ik vind dat er meer voorlichting en betere patiënt informatie moet worden gegeven door artsen daarnaast betere en correcte informatie voor artsen. Zodat mensen met deze hersenaandoening niet van kastje naar de muur worden gestuurd en dat patiënten de juiste behandeling op tijd krijgen en serieus worden genomen. En dat er een landelijke patiënten vereniging komt waar mensen en artsen terecht kunnen met vragen.

Tikkie
8

donaties

€ 62

ingezameld