Thumb b4f405a74d4bf45869101fc2209e130751ce1a2d
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

Pauline Hoenderdaal

Ik collecteer voor:

de Hersenstichting! Al jaren collecteer ik samen met 5 andere vaste collectanten voor de stichting en probeer ik dit zo goed mogelijk te coördineren voor Jisp. De stichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en de zorg te verbeteren. Helemaal in deze tijd en nu we niet huis-aan-huis kunnen collecteren, is uw steun nog harder nodig. Uw donatie stellen wij zeer op prijs. Pauline Hoenderdaal
Tikkie
26

donaties

€ 577

ingezameld