Thumb d69aecf4b3ef9e4b8be39a37c66c5dd45e86630b
6794abfd1693038f072f2c951bf7d770b3e65d3b

NAH Ontmoetingspunt Almere

Ik collecteer omdat:

NAH Ontmoetingspunt Almere is een vereniging voor lotgenotencontact voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.
Wij collecteren omdat wij als vereniging voor mensen met NAH goed weten wat de gevolgen zijn van hersenletsel.
Onze leden die het kunnen collecteren ook voor de Hersenstichting.
Website: https://nahontmoetingspuntalmere.nl/

Tikkie
4

donaties

€ 33

ingezameld